Formulár na odstúpenie od zmluvy

Príloha č. 1 – Vzor formulára na odstúpenie od zmluvy

Predávajúci:

HAUSNATURA s.r.o.

Pajštúnska 1

Bratislava  851 02

IČO: 47 456 698

DIČ: 2023905169

zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, číslo vložky: 92882/B.

Kontaktné údaje:

www.hausnatura.sk

Telefón: +421 907 109 541, +421 948 019 165

e-mail: info@hausnatura.sk        

Adresa na vrátenie tovaru:

HAUSNATURA s.r.o., Pajštúnska 1, Bratislava  851 02,

Kupujúci:

Meno a priezvisko:         …………………………………………………………………………………………

Ulica a číslo:                  …………………………………………………………………………………………

Mesto:                          …………………………………………………………………………………………

PSČ:                            …………………………………………………………………………………………

Telefón:                        …………………………………………………………………………………………

e-mail:                          …………………………………………………………………………………………

V súlade s §7 (a nasledujúcimi) zákona 102/2014 Z. z. O ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy v nižšie uvedenom rozsahu:

Číslo faktúry:                …………………………………………………………………………………………

Dátum nákupu:             …………………………………………………………………………………………

Dátum prevzatia

Tovaru:                         …………………………………………………………………………………………

Názov vráteného tovaru, Počet kusov  (množstvo) vráteného tovaru, Cena vráteného tovaru:

                                    …………………………………………………………………………………………

                                    …………………………………………………………………………………………

Názov vráteného tovaru, Počet kusov  (množstvo) vráteného tovaru, Cena vráteného tovaru:

                                    …………………………………………………………………………………………

                                    …………………………………………………………………………………………

Názov vráteného tovaru, Počet kusov  (množstvo) vráteného tovaru, Cena vráteného tovaru:

                                    …………………………………………………………………………………………

                                    …………………………………………………………………………………………

Názov vráteného tovaru, Počet kusov  (množstvo) vráteného tovaru, Cena vráteného tovaru:

                                    …………………………………………………………………………………………

                                    …………………………………………………………………………………………

Názov vráteného tovaru, Počet kusov  (množstvo) vráteného tovaru, Cena vráteného tovaru:

                                    …………………………………………………………………………………………

                                    …………………………………………………………………………………………

Názov vráteného tovaru, Počet kusov  (množstvo) vráteného tovaru, Cena vráteného tovaru:

                                    …………………………………………………………………………………………

                                    …………………………………………………………………………………………

Suma za vrátený tovar spolu: ……………………………………………………………………………………

Číslo účtu a kód banky kupujúceho na ktorý bude požadovaná suma vrátená:

                                    …………………………………………………………………………………………

Beriem na vedomie skutočnosť, že predávajúci nie je povinný vrátiť peniaze do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, do momentu pokiaľ mu nie je dodaný tovar, alebo nepreukážem zaslanie tohto tovaru. V rámci odstúpenia som povinný / povinná zaslať reklamovaný tovar predávajúcemu.

Dátum a podpis kupujúceho:

                                    …………………………………………………………………………………………