Obchodné podmienky

Platnosť od 1.2.2021

1. Vymedzenie dôležitých pojmov

Predávajúci: dodávateľ tovaru prostredníctvom internetovej stránky e-shopu www.hausnatura.sk je spoločnosť HAUSNATURA s.r.o., Pajštúnska 1, Bratislava  851 02, IČO: 47 456 698, DIČ: 2023905169, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, číslo vložky: 92882/B. Kontaktné údaje: Telefón: +421 948 513 651, +421 907 109 541, +421 948 019 165, e-mail: info@hausnatura.sk                   (ďalej len „Predávajúci“)

Kupujúci: koncový zákazník – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, ktorá prostredníctvom e-shopu vytvorila objednávku, ibaže by šlo o právnickú osobu alebo by si Kupujúci vo svojej objednávke zvolil možnosť nákupu na firmu, čím potvrdzuje, že zmluvu s Predávajúcim neuzatvára ako spotrebiteľ. V takomto prípade súčasťou kúpnej zmluvy nie sú podmienky uvedené v čl. V. (odstúpenie od zmluvy), s výnimkou práva Predávajúceho na odstúpenie od zmluvy, ani v čl. VI. (reklamačný poriadok).

E-shop: elektronický obchod umiestnený na webovej adrese www.hausnatura.sk, prostredníctvom ktorého si Kupujúci objednáva tovaru u Predávajúceho.

Ceny tovaru v e-shope sú konečné, ibaže by pri konkrétnom tovare bolo výslovne uvedené, že jeho cena je len orientačná. Predávajúci upozorňuje, že pri niektorých druhoch tovaru ponúkaných v e-shope nemožno vzhľadom na ich povahu určiť konečnú cenu vopred, nakoľko nie sú váhovo presne kalibrované. V popise produktu nájdete jeho orientačnú váhu a množstvo. U takéhoto tovaru bude Kupujúci oboznámený s konečnou cenou pri doručení objednávky. V prípade, že sa bude výsledná cena líšiť oproti najvyššej či najnižšej predpokladanej cene vychádzajúcej z najvyššej či najnižšej predpokladanej váhy či množstva uvedeného v popise tovaru o menej ako 10 %, potom sa má za to, že kupujúci s takouto odchýlkou súhlasí. Pokiaľ je táto odchýlka väčšia, potom má Kupujúci právo odmietnuť prevziať tovar s cenou zodpovedajúcou príslušnej odchýlke.

Ceny tovaru v e-shope sú uvedené vrátane DPH a všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí Kupujúci zaplatiť. V prípade, že tovar sa predáva v zálohovaných obaloch, k cene tovaru bude pripočítaná hodnota zálohovaného obalu, ktorý môže byť Kupujúcemu vrátený osobne pri jeho nasledujúcej objednávke, vrátane zaslania tohto obalu na adresu Predávajúceho: HAUSNATURA s.r.o., Pajštúnska 1, Bratislava  851 02, pričom v týchto prípadoch bude Kupujúcemu hodnota zálohovaného obalu vrátená. To, či je tovar balený v zálohovanom obale, je vždy uvedené v objednávke.

Tovar: produkty ponúkané na predaj na stránkach e-shopu. Predávajúci si vyhradzuje právo obmedziť u konkrétneho tovaru maximálny počet nákupov, ktoré môže realizovať jednotlivý Kupujúci, a to z dôvodu zaistenia spravodlivej možnosti nákupu všetkých Kupujúcich.

Objednávka: vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom produktov Kupujúcim, vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru.

Kúpna zmluva: kúpna zmluva uzatvorená prostredníctvom e-shopu sa považuje za uzatvorenú potvrdením objednávky Predávajúcim, ibaže by súčasťou objednávky bol tovar, ktorého cenu vzhľadom na jeho povahu nemožno určiť vopred, kedy k uzavretiu zmluvy dochádza až potvrdením súhlasu Kupujúceho s výslednou cenou takéhoto tovaru. Takto uzavretú zmluvu je možné meniť len na základe vzájomnej dohody medzi Kupujúcim a Predávajúcim. Neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sú tieto obchodné podmienky.

Registrácia: pre nakupovanie v e-shope Predávajúceho nie je nevyhnutné vytvorenie si osobného účtu zákazníka v e-shope. Prostredníctvom registrácie si však Kupujúci môže spravovať svoje objednávky, dopĺňať si kredit a využívať bonusové kredity a pod. Bližšie podmienky registrácie a využívania osobného účtu sú uvedené nižšie.

2. Základné práva a povinnosti zmluvných strán

Práva a povinnosti Kupujúceho:

Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu dohodnutú cenu za tovar a prípadné prepravné.

Kupujúcemu je povinný oboznámiť sa pred vytvorením objednávky s popisom a vlastnosťami tovaru, so všetkými dostupnými informáciami o tovare, ako aj so všeobecnými obchodnými podmienkami a reklamačnými podmienkami zverejnenými v e-shope (odoslaním objednávky Kupujúci potvrdzuje, že sa so všeobecnými obchodnými podmienkami a reklamačnými podmienkami oboznámil).

Vzhľadom na to, že tovar ponúkaný v e-shope môže podliehať rýchlej skaze, Kupujúcemu sa dôrazne odporúča prevziať objednaný tovar v dohodnutom termíne. V prípade doručenia kuriérom je tovar neprevzatý pri prvom pokuse o doručenie pripravený na prevzatie na druhý deň. V prípade, že Kupujúci tovar bezdôvodne neprevezme, Predávajúci je oprávnený uplatniť voči Kupujúcemu nárok na náhradu škody, ktorá mu v tejto súvislosti vznikne.

Kupujúci je pri preberaní tovaru od dopravcu  povinný prehliadnuť stav zásielky a v prípade známok jej zjavného poškodenia informovať bezodkladne príslušného dopravcu aj Predávajúceho.

Práva a povinnosti Predávajúceho

Predávajúci je povinný dodať Kupujúcemu tovar v množstve a cene uvedenej v kúpnej zmluve, najneskôr spolu s tovarom zaslať Kupujúcemu faktúru za tovar a dokumenty nevyhnutné na riadne užívanie objednaného tovaru.

Uzavretím kúpnej zmluvy Kupujúci súhlasí s tým, aby mu Predávajúci poskytol vyhotovenie kúpnej zmluvy, resp. potvrdenie o jej uzavretí, v elektronickej podobe, ktorej súčasťou je potvrdenie objednávky, faktúra vystavená elektronicky (ibaže by si Kupujúci výslovne vyžiadal zaslanie faktúry v listinnej podobe) a tieto obchodné podmienky, ktoré budú Kupujúcemu sprístupnené v trvalo uchovateľnej podobe (formát PDF).

3. Dodacie podmienky

Tovar Predávajúci dodáva prostredníctvom vlastných a zmluvných odberných miest, kde si Kupujúci môže objednaný tovar osobne vyzdvihnúť, v zmysle podmienok uvedených na stránkach www.hausnatura.sk

Bližšie informácie o termínoch rozvozu má Kupujúci k dispozícii pri uzatvorení objednávky, resp. pred jej odoslaním, a sú tiež súčasťou potvrdenia kúpnej zmluvy. Na výber máte nasledujúce dni doručenia:

UTOROK, STREDA, ŠTVRTOK, PIATOK (v týchto dňoch vozíme tovar na dané odberné miesta)

Upozornenie: Na vybranom odbernom mieste sa preukážete kódom vydanom po zrealizovanej úhrade tovaru, viď Platobné podmienky.

 Je možné platiť aj kreditom (platba prostredníctvom predplateného konta).

4. Platobné podmienky

Spôsob úhrady

Tovar je možné uhradiť niekoľkými spôsobmi:

Bankovým prevodom na účet Predávajúceho označený vo faktúre. Kupujúci berie v takomto prípade na vedomie, že tovar mu bude zaslaný na odberné miesto a vydaný až po pripísaní sumy za tovar na účet Predávajúceho.

Bezhotovostnou platbou prostredníctvom platobnej brány uvedenej v e-shope.

5. Právo na odstúpenie od zmluvy

Účelom práva na odstúpenie od zmluvy podľa zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“)  je poskytnúť Kupujúcemu možnosť zoznámiť sa s tovarom za rovnakých podmienok ako pri nákupe v kamennom obchode, t.j. odskúšať tovar tak, aby zistil vlastnosti a funkčnosť tovaru. Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy však nemožno chápať ako právo na bezplatné zapožičanie tovaru.

Predávajúci ponúka vo svojom e-shope prevažne potraviny.

Kupujúci nemá zo zákona právo odstúpiť od zmluvy (stornovať objednávku) pred jej doručením či po jej doručení bez udania dôvodu ak ide o tovar, ktorý  podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze, alebo tovar uzavretý v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený. Pre plynulejšie  vybavenie odstúpenia od zmluvy odporúčame zaslať vyplnený formulár aj na e-mail Predávajúceho. V prípade, že s dodaným tovarom nie ste spokojný, okamžite nás o tom informujte.

Na odstúpenie od zmluvy môže Kupujúci využiť formulár Odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktorý je uvedený na konci týchto podmienok, a zaslať ho Predávajúcemu spolu s vráteným tovarom.

Predávajúci vráti zaplatenú cenu za tovar vrátane nákladov na jeho dodanie na číslo účtu Kupujúceho do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy. Podmienkou vrátenia kúpnej ceny je doručenie vráteného tovaru Kupujúcemu a to výhradne na adresu: HAUSNATURA s.r.o., Pajštúnska 1, Bratislava  851 02, pričom náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu znáša Kupujúci.

Zľavové kupóny: Predávajúci upozorňuje, že poukázanie prípadných zľavových kupónov Kupujúcemu je jednostranným právnym úkonom Predávajúceho. Ak Kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy ohľadom tovaru, na ktorého úhradu použil úplne alebo čiastočne zľavový kupón, nemá nárok na preplatenie zľavového kupónu v peniazoch ani na iné náhrady. Kupujúci má právo vždy iba na vrátenie skutočne zaplatenej kúpnej ceny a nákladov na dodanie tovaru.

Ak je hodnota vráteného tovaru znížená v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom inak, než je nutné s ním nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti, môže Predávajúci uplatniť voči Kupujúcemu právo na náhradu škody. Predávajúci je v tomto prípade povinný vzniknutú škodu preukázať.

Zmluvné strany sa uzavretím kúpnej zmluvy dohodli, že aj Predávajúcemu prináleží právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (storno objednávky) za nasledovných podmienok. V prípade, ak si Kupujúci neprevezme objednaný tovar na zvolenom odbernom mieste riadne a včas alebo ak sa objednaný tovar vráti späť Predávajúcemu po neúspešnom pokuse o jeho dodanie Kupujúcemu prostredníctvom kupujúcim zvoleného odberného miesta.. V prípade, ak si Kupujúci zvolil spôsob úhrady kúpnej ceny platobnou kartou, alebo bankovým prevodom, je Predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak neobdrží od Kupujúceho úhradu kúpnej ceny za objednaný tovar do jedného dňa odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. Predávajúci je ďalej oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy vtedy, ak už sa objednaný tovar nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru, prípadne ak počas prípravy tovaru na odoslanie dôjde k jeho náhodnému poškodeniu či zničeniu. 

6. Reklamačný poriadok

Predávajúci zodpovedá za to, že tovar je v okamihu jeho prevzatia Kupujúcim a následne počas zákonom stanovenej záručnej doby, bez vád. Predávajúci najmä zodpovedá za to, že tovar má v čase jeho prevzatia Kupujúcim a následne počas záručnej doby akosť a vlastnosti, ktoré si zmluvné strany dohodli, prípadne ak takéto dojednanie chýba, akosť a vlastnosti, ktoré Predávajúci opísal alebo ktoré Kupujúci očakával vzhľadom na povahu tovaru, ako aj vzhľadom na účel, ktorý pre jeho použitie Predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa, že tovar je v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a že tento tovar vyhovuje požiadavkám všeobecne záväzných právnych predpisov. V opačnom prípade má tovar vady.

Kupujúci je oprávnený uplatniť nároky zo zodpovednosti za vady tovaru počas zákonom stanovenej doby. V prípade potravín, ktoré sa rýchlo kazia, si Kupujúci musí uplatniť reklamáciu najneskôr v deň nasledujúci po kúpe. Pri ostatných potravinách, kde je uvedený dátum minimálnej trvanlivosti, je záručná doba platná do tohto dátumu, najviac však po dobu 24 mesiacov od prevzatia tovaru. Kupujúcemu sa odporúča tovar okamžite po jeho prevzatí prezrieť a presvedčiť sa o jeho kvalite, vlastnostiach a množstve.

Ak tovar nemá vlastnosti uvedené v prvom odseku tohto článku obchodných podmienok, pričom vadu je možné odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať tiež výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má Kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy. Ak Kupujúci neuplatní právo na dodanie nového tovaru bez vád, na výmenu jeho súčasti, ani neodstúpi od kúpnej zmluvy, môže požadovať primeranú zľavu. Ak tovar predávaný za nižšiu cenu alebo použitý tovar má vadu, za ktorú Predávajúci zodpovedá, má Kupujúci namiesto práva na výmenu tovaru právo na primeranú zľavu z ceny tovaru. Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že ide o neodstrániteľnú vadu.

Nároky zo zodpovednosti za vady môže Kupujúci uplatniť u Predávajúceho nasledovnými spôsobmi: Zaslaním reklamácie Predávajúcemu na adresu HAUSNATURA s.r.o., Pajštúnska 1, Bratislava  851 02, alebo zaslaním reklamácie na e-mailovú adresu Predávajúceho – info@hausnatura.sk, k čomu môže Kupujúci využiť vzorový reklamačný formulár umiestnený na konci týchto podmienok. Spolu s popisom vady Kupujúci Predávajúcemu oznámi, aký nárok si zvolil a pošle aktuálnu fotografiu vadných produktov. Svoju voľbu nie je oprávnený bez súhlasu Predávajúceho dodatočne meniť. To neplatí, ak Kupujúci žiadal opravu vady, ktorá sa ukáže ako neopraviteľná.

Tovar odovzdaný na reklamáciu by mal byť z hygienických dôvodov čistý, v opačnom prípade môže Predávajúci reklamáciu odôvodnene zamietnuť.

Predávajúci namiesto záručného listu vystavuje doklad o kúpe tovaru.

Predávajúci Kupujúcemu na jeho žiadosť vydá písomné potvrdenie o povinnostiach z vadného plnenia v rozsahu stanovenom zákonom. Predávajúci Kupujúcemu písomne potvrdí, kedy došlo k uplatneniu nároku Kupujúceho, ako aj vykonanie opravy a dobu jej trvania, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie Kupujúci požaduje. Po vybavení reklamácie Predávajúci Kupujúcemu písomne potvrdí dátum a spôsob vybavenia reklamácie, prípadne vystaví potvrdenie o vykonaní opravy a čase jej trvania alebo písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní a v prípade, kedy posúdenie vady vyžaduje technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa Predávajúci s Kupujúcim nedohodnú na dlhšej lehote.

Náklady na doručenie reklamovaného tovaru Predávajúcemu Predávajúci Kupujúcemu preplatí v prípade, že reklamácia bude vyhodnotená ako oprávnená.

V prípade, že bude reklamácia vybavená dodaním nového tovaru, dochádza okamihom dodania nového tovaru Kupujúcemu k prevodu vlastníckeho práva k vadnému tovaru na Predávajúceho. V prípade, že reklamácia bude vybavená poskytnutím primeranej zľavy Kupujúcemu alebo Kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, Predávajúci mu vráti príslušné peňažné prostriedky prevodom na bankový účet Kupujúceho.

Na darčeky a ďalšie bezplatne poskytnuté plnenia, ktoré sú poskytované úplne zadarmo, nie je možné uplatňovať akékoľvek nároky Kupujúceho vyplývajúce zo zodpovednosti za vady. Predávajúci nezodpovedá za vady, pre ktoré bola medzi zmluvnými stranami dojednaná nižšia cena tovaru.

7. Ochrana osobných údajov

Spracovanie osobných údajov pri uzavretí kúpnej zmluvy

Predávajúci upozorňuje, že pri uzavretí kúpnej zmluvy dochádza k spracovaniu identifikačných a kontaktných údajov (v rozsahu: meno a priezvisko, adresa, emailová adresa, telefónne číslo), ktoré Kupujúci zadal vo svojej objednávke, a to za účelom plnenia práv a povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, ktorá je tiež právnym základom spracovania údajov pre daný účel spracúvania. Kupujúci berie na vedomie, že bez dobrovoľného poskytnutia týchto údajov by uzavretie a plnenie kúpnej zmluvy nebolo možné. Osobné údaje pre účely plnenia kúpnej zmluvy budú spracované po dobu trvania zákonom stanovených povinností Predávajúceho vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä z občianskeho zákonníka, zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, zákona o archívoch a registratúrach, zákona o účtovníctve a zákona o DPH, tj. minimálne po dobu 10 rokov. Spracovaním osobných údajov Kupujúceho môže byť poverený poskytovateľ eshopového riešenia pri zaistení riadnej prevádzky eshopu a správca CRM systému Predávajúceho, poskytovateľ účtovných služieb pri zaúčtovaní daňových dokladov Predávajúceho alebo poskytovateľ doručovacích služieb pri doručení objednaného tovaru V prípade záujmu informovať sa o konkrétnom príjemcovi a rozsahu osobných údajov, ktoré sú konkrétnemu príjemcovi poskytované môže Kupujúci požiadať o predmetné informácie poverenú osobu.Pri spracovaní osobných údajov Kupujúceho pre účely kúpnej zmluvy nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom Predávajúci nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii ani 3. osobám, s výnimkou sprostredkovateľa (kto je sprostredkovateľom?). Kupujúci má predovšetkým právo požadovať od Predávajúceho prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov, ak Predávajúci postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Možnosť nákupu tovar v e-shope nie je primárne určená pre Kupujúcich mladších ako 16 rokov.

Spracovanie osobných údajov v súvislosti so zasielaním newslettera

  1. Osobné údaje návštevníka e-shopu v rozsahu e-mailovej adresy môžu byť spracované taktiež za účelom zasielania obchodných oznámení Predávajúceho (newsletter), kedy právnym základom spracúvania týchto údajov je: oprávnený záujem Predávajúceho spočívajúci v propagácii svojho tovaru po tom, čo Kupujúci uskutoční svoj nákup v e-shope, kedy k zasielaniu newslettera dochádza v súlade ust. § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z. z., zákona o elektronických komunikáciách. Kupujúci má pritom možnosť zrušiť odber newslettera pri uskutočnení objednávky a následne kedykoľvek po kliknutí na aktívny odkaz umiestnený na konci každého newslettera alebo na základe písomnej žiadosti zaslanej na e-mailovú adresu Predávajúceho,
  2. súhlas návštevníka e-shopu, ktorý nie je existujúcim zákazníkom Predávajúceho, udelený v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) zákona č.18/2018 Z.z. v spojení s ust. čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia č. 216/679 (GDPR), ktorý môže byť kedykoľvek odvolaný kliknutím na aktívny odkaz umiestnený na konci každého newslettera alebo na základe písomnej žiadosti zaslanej na e-mailovú adresu Predávajúceho.

Osobné údaje budú spracované po dobu trvania záujmu adresáta newslettera (dotknutej osoby) o zasielanie newslettera Predávajúceho, teda po dobu trvania účelu ich spracúvania. Spracovaním osobných údajov dotknutej osoby môže byť poverený sprostredkovateľ, ktorý pre Predávajúceho a jeho účely zaisťuje alebo môže zaisťovať webhostingové služby, správu týchto webových stránok, správu CRM systémov Predávajúceho, správu newsletterových kampaní, prípadne sprostredkovateľ, ktorý Predávajúcemu poskytuje technické riešenie pre správu newsletterových kampaní Pri spracovaní osobných údajov dotknutej osoby nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom Predávajúci nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii ani 3. osobám, s výnimkou vyššie uvedených sprostredkovateľov.

Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od Predávajúceho prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, právo na prenosnosť údajov k inému prevádzkovateľovi, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov, ak Predávajúci postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Newsletter nie je primárne určený pre dotknuté osoby mladšie ako 16 rokov.

Osobné údaje Registrovaného užívateľa dobrovoľne poskytnuté pri registrácii v e-shope budú spracované za účelom uzavretia a plnenia zmluvy o poskytovaní vyššie uvedených služieb v zmysle čl. Podmienky registrácie, ktorá je tiež právnym základom spracovania údajov pre daný účel spracúvania. Registrovaný užívateľ berie na vedomie, že bez dobrovoľného poskytnutia týchto údajov by poskytovanie služieb spojených s registráciou v e-shope nebolo možné. Osobné údaje pre účely poskytovania služieb spojených s registráciou budú spracované po dobu trvania záujmu Registrovaného užívateľa o využívanie služieb spojených s registráciou, teda po dobu trvania účelu ich spracovania. Spracovaním osobných údajov Registrovaného užívateľa môže byť poverený poskytovateľ e-shopového riešenia pri zaistení riadnej prevádzky e-shopu a správca CRM systémov Predávajúceho. Pri spracovaní osobných údajov Registrovaného užívateľa pre účely poskytovania služieb spojených s registráciou nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom Predávajúci nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii ani 3. osobám, s výnimkou sprostredkovateľa. Registrovaný užívateľ má predovšetkým právo požadovať od Predávajúceho prístup k svojim osobným údajom, ich opravu, vymazanie (spojené so zrušením registrácie) alebo prenos k inému prevádzkovateľovi, prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov, ak Predávajúci postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Možnosť registrácie v e-shope nie je primárne určená pre osoby mladšie ako 16 rokov.

8. Záverečné ustanovenia

Kupujúci v postavení spotrebiteľa má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva. Ak Predávajúci na žiadosť Kupujúceho odpovie zamietavo alebo na ňu do 14 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“). Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce z kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim, a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z. z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, ktorým je aj Slovenská obchodná inšpekcia, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Ďalšie subjekty ARS sú uvedené v zozname na stránkach http://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1. Subjekt ARS môže od Kupujúceho požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má Kupujúci. Okrem ARS má Kupujúci právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný súd. Platforma ARS je všeobecne dostupná na internetových stránkach:   https://ec.europa.eu/consumers/odr/main.

Predávajúci týmto upozorňuje, že Kupujúci sa môže obracať na nasledovné orgány dozoru:

Vo veciach ochrany spotrebiteľa

Slovenská obchodná inšpekcia – Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj, Dolná 179/46, 974 01 Banská Bystrica

Vo veciach týkajúcich sa ochrany verejného zdravia a kvality potravín

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky, Botanická 17, 842 13 Bratislava

a

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava

Vo veciach ochrany osobných údajov

Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava

Tieto obchodné podmienky sú voľne dostupné na stránkach e-shopu a Kupujúcemu je umožnená ich archivácia a reprodukcia, a to najmä vytlačením príslušnej internetovej stránky, stiahnutím a uložením súboru vo formáte Portable Document Format (pdf) alebo uložením súboru obsahujúce tieto obchodné podmienky, ktorý Predávajúci zašle Kupujúcemu v prílohe e-mailu potvrdzujúceho uzavretie kúpnej zmluvy.

Predávajúci si vyhradzuje právo obchodné podmienky zmeniť. Zmenené podmienky Predávajúci sprístupní na stránkach e-shopu. Voči Kupujúcemu je účinné vždy to znenie obchodných podmienok, ktoré je prílohou e-mailu obsahujúceho vyhotovenie kúpnej zmluvy. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti

V prípade, že niektorá časť týchto obchodných podmienok bude neplatná alebo v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky, ostatné ustanovenia zostávajú touto neplatnosťou nedotknuté vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

V prípade akýchkoľvek problémov nás kontaktujte elektronicky na info@hausnatura.sk

Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane a súčasti nadobúdajú účinnosť 10. apríla 2021.